Doğu Anadolu Bölgesi’nde Önemli Bir Müze Örneği: Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi

Hatice Engin

Abstract

Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi 2023 eseri ile Türkiye’nin en büyük müze özelliğine sahiptir. Müzede sergide yer alan eserlerin niteliğine baktığımızda oldukça çeşitli ve zengin olduğu anlaşılmaktadır. Farklı modellerde, markalarda, boyutlarda ve malzemeden yapılmış fotoğraf makina koleksiyonun, oldukça özenli bir düzenleme ile sergide yer edinmektedirler. Müze, fotoğraf ve fotoğraf makinalarının tarihsel sürecini ve gelişimini somut bir şekilde eserleri ile ziyaretçiye sunarak adeta bir zaman yolcuğuna çıkarmaktadır. Ayrıca müzede, eserlerin belli bir kronolojik düzene göre teşhire sunulmaları, en erken örnekten günümüze, makinaların da zamanla ne düzeyde geliştiğini gösterebilmektedir. Müze, sergilenen eserlerin tanıtımı ve hikâyesi, ziyaretçi-eser ilişkisi ve iç mekânda yer verilen farklı aktivite alanları ile de oldukça dikkat çekmektedir. Dolayısıyla çalışmada, Türkiye geneli özelinde de Doğu Anadolu Bölgesi için Malatya Fotoğraf Makina Müzesinin oldukça önemli bir kuruluş olduğu dile getirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi’nin müzecilik faaliyetleri açısından en gelişmiş ili olan Malatya’daki bu müze örneği, her yönüyle tanıtılmaya çalışılacaktır. Malatya turizmi bakımından da önemi dile getirilerek yalnızca yerli turistin değil yabancı turistlerin de ziyaret etmesi gereken bir müze olduğu konusu üzerinde durulması hedeflenmektedir. Müzenin, Türkiye’nin en büyük müze özelliğine sahip olmasının önemi dile getirilerek yörenin de bu anlamda değerli bir müzeye- koleksiyona ev sahipliği yaptığı konusu gündeme getirilecektir.

Keywords

Müze,

References

 • Altunbaş, A. ve Özdemir, Ç. (2012). Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı.
 • Arat, T. (2020).İletişim Aracı Olarak Fotoğraf, Aksaray Üniversitesi İletişim Dergisi, C.2,S.1, 40-50.
 • Alpaslan, C. ve Alparslan Ö. (2019). Bir Mirasın Yönetim Merkezi Olarak Müze. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Benjamin, W. (2002).Fotoğrafın Kısa Tarihçesi (Çev: Ali Cengiz Kan), Ygs Yayınları.
 • Bulut, S. ve Zor, İ. (2020). Bir Kültür Üretim Aracı Olarak Fotoğraf ve Gündelik Yaşamı Aktarmada Fotoğraf, Kültür, iletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi, S.59, 79-96. Değişgel, S. (2020). Turist Rehberliğine Yönelik 7 Bölge Müzeler. Hande Akyurt Kurnaz(Ed.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Demiröz, S. (1997). Sanatın Araç Olarak Amaç Olarak Yöreselliği- Evrenselliği, Eskiliği- Yeniliği, Anadolu Sanat, S.6, 46-55.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (1997). “Fotoğraf”, Yem Yayınları, İstanbul. Erbay, M. (2011). Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Forrester, R. (2020).History Of Photography: From Camera Obscura To The Kodak Camera, 1-5. Gençcelep, B. (2011). Fotoğrafın Temel Sorunsalı Diyagram Enstantane ve Asa Bağlamında Görsel Uygulamalar, (Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum.
 • Gezgin, S. (1994). Basında Fotoğrafçılık, Der yayınları, İstanbul. Gümrükçü, C. O. (2004). Fotoğrafın Tarihçesi, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Yayını, Lefkoşa, 1-3. Kaskatı, T. ve Öztuna, E. (2020).Fotoğrafçılık El Kitabı, Bys Grup, Ankara. Kızıl, M. (2007). Türkiye’de Fotoğraf Dernekleri ve İşlevleri (Dokuz Eylül Üniversitesi *Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir. 10 Kuyucu, M. 82018).Örnek Belediyecilik Hizmeti: Malatya Fotoğraf Makinası ve Radyo Gramofon Müzeleri, Yeni Birlik Gazetesi, 22 Aralık 2018.
 • Oskay, H.A. (2014). Fotoğrafın Tartışılan Gerçekliği ve Gerçeküstücülük, Ulakbilge, C. 2, S.3, 19-30. Önen, F. (2016). Osmanlı Devleti’nde Fotoğrafçılığın Gelişimi ve Fotoğrafın Tarihsel Kaynak Değeri, (Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa.
 • İlkyaz, A. ve Şahin, D. (2014). Fotoğrafın Sanat Serüveni, İdil, C.3,S. 14, 159-171.
 • Serter, S. (2000). Fotoğrafik Görüntünün Oluşma Süreci ve Bu Görüntüde Sanatçının Rolü, Kurgu Dergi, S.17, 81-97. Sezgin, M. ve Karaman, A. (2009). Müze Yönetimi ve Pazarlaması, Çizgi Yayınevi, Konya.
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2011). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Şimşek, Ö. (2009). 1980 Sonrası Türkiye’de Çağdaş Sanatta Bir İfade Olanağı Olarak Fotoğraf, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir.
 • Vargün, Ö.2021). Fotoğraf ve Görüntünün Tarihi Kullanım Alanları ve Sınırları, Yeni Yüzyılda İletişim Çalışmaları, S.3, 39-70.
 • https 1.https://www.kameramuseum-heuchelheim.de/ueber- das-museum.htm (Erişim Tarihi 01.10.2022).
 • https 2 http://www.madaboutporto.com/portuguese_centre_ photography.html). (Erişim Tarihi 01.10.2022).
 • https 3 (https://www.asiacameramuseum.com/). (Erişim Tarihi 01.10.2022).
 • https 4 (https://www.museocamera.org) (Erişim Tarihi 01.10.2022). https 5 (https://www.cameraheritagemuseum. com) (Erişim Tarihi 01.10.2022).