Monthly archives: June, 2020

TÜRKİYE’DE KENT MÜZECİLİĞİ VE BU BAĞLAMDA İSTANBUL VE ROMA KENT MÜZELERİNİN BİR KARŞILAŞTIRMASI

Işık ALBASAN*  Abstract 19. yüzyılda kentlilik, kent kimliği ve kent kültürü gibi kavramlar ortaya çıktı. Bu kavramlar ile birlikte klasik müzecilik anlayışı da değişmeye başladı. Merkeze insanı koyan ve kentliye, yaşadığı kentin kültürünü tanıtan modern bir müzecilik anlayışı doğdu. Böylece insanı ve eğitimi merkezine koyan kent müzeleri açılmaya başlandı. İlk kent müzeleri Amerika’da, ardından tüm …

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN SAFEVİ DÖNEM ÖZELLİĞİ GÖSTEREN BAZI YAZMA ESERLERİN CİLTLERİ

Gül GÜNEY*  Abstract İslam sanatı içinde önemli bir yer teşkil eden Safevi devleti gösterişli sanat eserleri ile temsil edilmiştir. Safevi hükümdarları sanatçıları korumuş ve sanat faaliyetlerinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Özellikle kitap sanatlarına verdikleri önem pek çok konuda yazma eser üretimine neden olmuştur. Bu eserler Tebriz, Herat, Şiraz, İsfahan gibi, sanat merkezlerinde üretilmiştir. Bu merkezlerden …

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN SAFEVİ DÖNEM ÖZELLİĞİ GÖSTEREN BAZI YAZMA ESERLERİN CİLTLERİ

Gül GÜNEY*  Abstract İslam sanatı içinde önemli bir yer teşkil eden Safevi devleti gösterişli sanat eserleri ile temsil edilmiştir. Safevi hükümdarları sanatçıları korumuş ve sanat faaliyetlerinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Özellikle kitap sanatlarına verdikleri önem pek çok konuda yazma eser üretimine neden olmuştur. Bu eserler Tebriz, Herat, Şiraz, İsfahan gibi, sanat merkezlerinde üretilmiştir. Bu merkezlerden …

MÜZE ATMOSFER FAKTÖRLERİ BAĞLAMINDA BİR ÖLÇEK ÇALIŞMASI: İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ ÖRNEĞİ

Menekşe DIVRAK*  Abstract Bu çalışmanın amacı, müze atmosferinin ziyaretçi üzerindeki etkisini ölçme ve müze atmosfer faktörlerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Konu ile ilgili yapılan literatür taraması sonucu hazırlanan ölçek; 2017 yılında İstanbul Oyuncak Müzesi’ni ziyaret eden 10 yaş üstü toplam 455 ziyaretçi ile yapılmış fakat soruların bazılarının cevaplanmaması nedeniyle 292 ziyaretçinin ilgili maddelere …

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Kocaeli Müzesi’ne Etkileri

Kemal ÇİBUK*  Rıdvan GÖLCÜK Abstract Nikomedia, III. ve IV. zaman jeolojik yapı üzerinde yer aldığı için kurulduğu günden itibaren sık sık depremlere maruz kalmıştır. Yerleşim alanının güneyinden aktif olan Kuzey Anadolu Fay Hattı geçer. Bu fay belli dönemlerde kenti yerle bir edecek şiddette depremler üretmiştir. Bu depremler kentin gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir (Güney, 2013, 1472). Bölgede …