Aim & Scope

International Association of University Museums Platform Cultural Heritage Journal is an international, scientific, open access periodical published in accordance with the principles of independent, impartial and double-blind (unknown) refereeing. Our journal is the official publication of Nikart and UNIMUSEUM and is published semi-annually. The publication languages of the journal are English and Turkish.

It aims to contribute to its field by publishing original texts on museology, especially in university museums and collections, at the highest scientific level in all fields of museology studies. Original research, review and review articles prepared in accordance with ethical principles are published in the journal. In the content of the magazine, museum studies, cultural heritage sites, university museums, museum management, museum education, museum planning, museum technology, museum marketing, cultural heritage sites, collections, archives and all interdisciplinary studies that are not limited to these topics are within the scope of the journal’s publication policies. is being evaluated. The target audience of the journal consists of experts, museologists, museum researchers and professionals working and interested in all disciplines of university museums.


Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kültürel Miras Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör (meçhul) hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, Nikart ve UNIMUSEUM’ın resmi yayınıdır ve altı ayda bir yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir.

Üniversite müzeleri ve koleksiyonları başta olmak üzere müzeolojiye yönelik özgün metinleri, müzecilik çalışmalarının tüm alanlarında en yüksek bilimsel düzeyde yayınlayarak alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergide etik ilkelere uygun olarak hazırlanmış orijinal araştırma, derleme ve inceleme makaleleri yayınlanır. Derginin içeriğinde müze çalışmaları, kültürel miras alanları, üniversite müzeleri, müze yönetimi, müze eğitimi, müze planlaması, müze teknolojisi, müze pazarlaması, kültürel miras alanları, koleksiyonlar, arşivler ile müzecilik alanında yapılan bu başlıklarla sınırlı olmayan tüm disiplinler arası çalışmalar derginin yayın politikaları kapsamında değerlendirilmektedir. Derginin hedef kitlesini üniversite müzelerinin tüm disiplinlerinde çalışan ve ilgilenen uzmanlar, müzeciler, müze araştırmacıları ve profesyonelleri oluşturmaktadır.