Writing Rules

• UNIMUSEUM is an international peer-reviewed journal, and published twice a year.

• Manuscripts submitted for publication in UNIMUSEUM should not have been published anywhere. Papers presented in congresses and conference texts can be sent, provided that they are not published in the proceedings book.

• The general publication languages of the journal are Turkish and English.

• The article sent to the journal is sent to two referees after it is examined in terms of suitability for publication. The article, which receives a publishable report by two referees as a result of the evaluations of the referees, is published in the next issue. If one of the referee reports is positive and the other is negative, the article is sent to a third referee. In this case, it is decided whether the article will be published or not, according to the report of the third referee.

• Authors should indicate their personal ORCID numbers and Researcher ID numbers in the footnote they add to the “Name SURNAME” section.

• Abstracts of the articles to be sent to the journal in Turkish and English, with a minimum of 100 and a maximum of 200 words, and keywords in both languages should be placed on the first page of the article.

• The articles sent to the journal are published after the necessary referee reviews. The Editorial Board has the right not to publish the submitted articles. The Editorial Board/Editor can make corrections in the published articles that will not damage the integrity of the article.

• The opinions expressed in the articles published in the journal and the legal responsibility of the article belong to the authors.

• Articles, photographs, tables and figures in the journal cannot be cited without indicating the source.

PAGE LAYOUT PRINCIPLES

• Times New Roman font should be used in the article.

• The abstract should be written 2 cm inside from the right and left sides, with 10 font size and single line spacing.

• The article should be prepared as an MS Word file. The layout of the article should be like this:
Text size: 11 points

Footnote size: 9 points

Paragraph spacing: 6 pt

Paragraph indent: 1.25 cm

Top-bottom-right-left margins: 3 cm

Line spacing: single

• If footnotes will be included in the article, they should be written with single line spacing and 0 pt paragraph spacing, with 9 points.

• Direct quotations exceeding 40 words in the article should be written 1.5 cm from the left and right sides and in 10 font size.

Citation in the Article

• The APA system has been adopted for citing references in the articles to be sent to our journal. For this reason, the articles to be sent must comply with the citation system below.

• All sources used should be given at the end of the article under the name “References”.

In the books:

In the text: (Korkmaz, 1992, p. 37)
The writing in the references section of the work should be as follows:
Korkmaz, Z. (1992). Ataturk and the Turkish language – documents. Ankara: Turkish Language Association.

In articles:

In the text: (Gözaydın, 2001, p. 585)
The writing in the references section of the article should be as follows:
Gözaydın, N. (2001). Documents in the German Foreign Affairs archive about the Atatürk period – VII. Turkish Language, 599, 575-586.

In theses:

In the Text: (Durukan, 2011, p. 119)
The writing in the references section of the thesis should be as follows:
Durukan, E. (2011). The effect of computer-assisted grammar teaching on achievement and attitude in the 6th grade of primary education. Unpublished Doctoral Thesis, Erzurum: Atatürk University Institute of Educational Sciences.

TABLES AND FIGURES

Table numbers and descriptions are at the top of the table
Table 1: …………………
It should be written in 10 points and centered.

In-table texts should be 9 pt, line spacing should be single, paragraph spacing should be 0 pt.
The table should be centered on the page.

Figure numbers and explanations are below the figure.
Figure 1: …………………
It should be written in 10-point font and centered.
The figure should be centered on the page.

Articles that do not comply with these principles will not be evaluated.


YAZIM KURALLARI


• Uluslararası hakemli dergi olan UNIMUSEUM yılda iki sayı olarak yayımlanır.
• UNIMUSEUM’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri bildiri kitaplarında yayımlanmamış olmak kaydıyla gönderilebilir.
• Derginin genel yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. 
• Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (Yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez.) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.
• Yazarlar, şahsi ORCID numaralarını ve Researcher ID numaralarını “Ad SOYADI” bölümüne ekledikleri dipnotta belirtmelidirler.
• Dergiye gönderilecek makalelerin Türkçe ve İngilizce ile en az 100, en fazla 200 kelimelik özetleri ve her iki dilde anahtar kelimeleri yazının ilk sayfasında yer almalıdır. 
• Dergiye gönderilen makaleler, gerekli hakem incelemeleri yapıldıktan sonra yayımlanır. Yazı Kurulu gönderilen makaleleri yayımlamama hakkına sahiptir. Yazı Kurulu/Editör, yayımlanan yazılarda yazının bütünlüğünü bozmayacak düzeltmeler yapabilir.

• Dergide yayımlanan makalelerde ileri sürülen görüşler ve makalenin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Dergide yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

SAYFA DÜZENİ İLKELERİ


• Makalede Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır. 
• Özet (abstract) sağ ve sol taraflardan 2 cm daha içeride, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
• Makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:
Metin boyutu: 11 punto
Dipnot boyutu: 9 punto
Paragraf aralığı: 6 nk
Paragraf girintisi: 1,25 cm
Üst-alt-sağ-sol kenar boşlukları: 3 cm
Satır aralığı: tek
• Makalede dipnotlar yer alacaksa tek satır aralığı ve 0 nk paragraf aralığında, 9 punto ile yazılmalıdır.
• Makalede 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Makalede Kaynak Gösterme


• Dergimize gönderilecek makalelerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir.

• Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda “Kaynaklar” adı altında verilmelidir.
Kitaplarda:
Metin içinde: (Korkmaz, 1992, s. 37)
Eserin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Korkmaz, Z. (1992). Atatürk ve Türk dili – belgeler. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Makalelerde:
Metin içinde: (Gözaydın, 2001, s. 585)
Makalenin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Gözaydın, N. (2001). Atatürk dönemi ile ilgili Almanya Dış İşleri arşivindeki belgeler – VII. Türk Dili, 599, 575-586.

Tezlerde:
Metin İçinde: (Durukan, 2011, s. 119)
Tezin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. sınıfta bilgisayar destekli dil bilgisi öğretiminin başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

TABLO VE FİGÜRLER


Tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde
Tablo 1: …………………
şeklinde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.
Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

Figür numaraları ve açıklamaları şeklin altında
Figür 1: …………………
biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.
Figür sayfaya ortalanmalıdır.

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.