FİGÜRLÜ SELÇUKLU SERAMİKLERİNİN MÜZELERDE TÜRK MİTOLOJİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIM ALANLARI

Yaşar ÖZRİLİ*  Mehmet Sena ATAS

Abstract

Toplumların, efsane ya da mitoloji diye adlandırdığı, sosyal ve kültürel birikimleri sonucunda meydana getirilmiş, inançla yoğrulmuş, kimi zaman da doğaüstü olaylar olarak kabul edilmiş söylenceleri bulunmaktadır. Türk mitolojisi, kendi tarihi, düşünce biçimi, değer yargıları, kahramanlık öyküleri, teolojik yapısı hakkında bir takım bilgiler barındırmaktadır. Selçuklu Çağında üretilen figürlü seramik objeler, Türk mitolojisinin ikonografik simgelerini barındırması açısından zengin veriler içermektedir. Müzelerin sergi ve koleksiyonlarında muhafaza edilen Türk mitolojisine ait figürlü Selçuklu seramik örneklerinin çağdaş müze kurgulamalarından biri olan müze eğitim etkinliklerinde somut materyaller olarak kullanılması, çağdaş müzebilim faaliyetlerindendir. Bu çalışma tarama yöntemi ile doküman analizi yapılarak veri elde edilmesi suretiyle tasarlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Selçuklu Dönemi seramik örneklerinde, Türk mitolojisinde de konu edinilen figürler, toplumda Türk mitolojisi kavramına yönelik daha anlamlı içerikler sunmaktadır. Zira ilköğretim çağından ileriki yaş grubu öğrencilerine ve toplumun her kesiminden müzeye gelen ziyaretçilere mitoloji ve Türk mitolojine konu olan efsanevi varlıkların öğrenilmesi adına farklı deneyimler yaratmaktadır. Bu sebeple müze ziyaretlerinin toplumun entelektüel bilgi dünyasına pozitif katkılar sunacağının önemi bir kez daha vurgulanmaya çalışılmaktadır.

Keywords

müzecilik,  Selçuklu,  seramik,  Türk mitolojisi,  Müze eğitimi

References

1. Referans: Akmehmet, K. T. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Arkeoloji Müzelerinin Nesne Mer kezli Eğitim Etkinlikleriyle Kullanılması. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Programı Yayınlanmamış Doktora Tezi. 2. Referans: Arslan, M. (2011). Türk yurdu dergisi, Kültürel Hafıza ve Zamansallık Bağlamında Türk Mitolojisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *